Regulaminu konkursu

„Super Konkurs od Inter Cars”

zmieniony Aneksem nr 1 z dnia 20 marca 2023 r.

 

§1 [Organizator]

1.            Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadająca NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887 (zwana dalej „Organizatorem”).

2.            Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

§2 [Uczestnicy]

1.            Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.            Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.            Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną.

4.            Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:

a.            posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;

b.            standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.

5.            Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

6.            Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

 

§3 [Zasady Konkursu]

1.            Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu opisanym w ust. 2 poniżej na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji:

a.            odpowiedzieć na 10 (dziesięć) pytań zamkniętych, wyświetlanych losowo z puli wielu pytań, przy założeniu, że na odpowiedź na każde z nich Uczestnik ma 1 minutę, a po upływie tego czasu, system przejdzie do następnego pytania, uznając tym samym odpowiedź za błędną,

b.            odpowiedzieć na 1 (jedno) pytanie otwarte: „Możesz wybrać między 700-konnym supercarem spalinowym a 1000-konnym elektrykiem. Które auto wybierzesz?”, przy założeniu, że Uczestnik ma 5 minut na odpowiedź na pytanie otwarte,

c.            wyrazić w ramach formularza zgłoszeniowego zgodę na otrzymywanie od Inter Cars S.A. newslettera.

2.            Czas trwania konkursu obejmuje okres od 23.01.2023 (godzina 17:00) do 2.04.2023 (godzina 23:59) i jest podzielony na następujące tury:

a.            tura I od 23.01. od godziny 17:00 do 29.01.2023;

b.            tura II od 30.01. do 5.02.2023;

c.            tura III od 6 do 12.02.2023;

d.            tura IV od 13 do 19.02.2023;

e.            tura V od 20 do 26.02.2023;

f.             tura VI od 27.02. do 5.03.2023;

g.            tura VII od 6 do 12.03.2023;

h.            tura VIII od 13 do 19.03.2023;

i.             tura IX od 20 do 26.03.2023;

j.             tura X od 27.03. do 2.04.2023 – kończąca.

3.            Za moment udzielania odpowiedzi na pytania otwarte lub zamknięte uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze strony https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia, oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może posługiwać się różnymi danymi.

5.            Po przesłaniu odpowiedzi na pytania konkursowe, Uczestnik nie może dokonywać w nich żadnych zmian. Treść odpowiedzi konkursowej nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści sugerujących lub zachęcających do działań niezgodnych z prawem.

6.            Poprzez wysłanie odpowiedzi na pytanie otwarte w sposób określony w niniejszym §3, Uczestnik oświadcza, że jej treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

7.            Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§4 [Zasady przyznawania Nagród w Konkursie]

1.            Spośród Uczestników, którzy udzielą w danej turze najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte, Komisja wyłoni 5 (pięciu) zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy Nagród II Stopnia”). W przypadku udzielenia takiej samej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie zamknięte, o przyznaniu nagrody decyduje Komisja na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte. Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody II Stopnia na podstawie oceny odpowiedzi na pytanie otwarte przyjmując jako kryterium, wiedzę merytoryczną Uczestnika, oraz kreatywność odpowiedzi.

2.            Po zakończeniu X tury, spośród wszystkich zgłoszeń udziału w Konkursie, Komisja w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu tj. od dnia 2.04.2023, wyłoni 3 (trzech) zwycięzców nagrody głównej (dalej: „Zwycięzcy Nagrody Głównej). Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody Głównej na podstawie oceny pytania otwartego zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1 powyżej.

3.            Zwycięzcy są informowani w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia kolejnych tur Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Jednocześnie lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

5.            Warunkiem wydania Nagrody jest posiadanie aktywnej zgody na otrzymywanie newslettera, o której mowa w §3 ust. 1 lit. c.

6.            Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja, powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”), która składa się z trzech przedstawicieli Organizatora.

 

§5 [Nagrody]

1.            Organizator przewidział następujące nagrody (dalej: „Nagrody”) w Konkursie:

a.            w turach opisanych w §3 ust. 2 pkt od a-i – każdorazowo 5 (pięć) podwójnych wejściówek na Wystawę Ikony Motoryzacji odbywającą się w Warszawie w terminie do 2.04.2023 (dalej: „Nagroda II Stopnia"). Wartość jednostkowa Nagrody II Stopnia to 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych). Nagrody II Stopnia mogą być realizowane w terminie i na zasadach organizacji Wystawy Ikony Motoryzacji.

b.            voucher na przejażdżkę supercarem o wartości jednostkowej 3075,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) (dalej: „Nagroda Główna”). Przez „supercar” Organizator rozumie jedno z aut dostępnych w ofercie Supercar Club Poland S.A. https://www.supercarclub.pl/, który jest organizatorem przejażdżki. Szczegóły dotyczące wykorzystania Nagrody Głównej będą dostarczone do Uczestnika wraz z voucherem. Realizacja vouchera będzie możliwa w uzgodnionym z organizatorem przejażdżki terminie w okresie od 1.05.2023 do 31.07.2023 na terenie Warszawy i na zasadach określonych przez organizatora. Warunkiem możliwości skorzystania z Nagrody Głównej jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B oraz przybycie na realizację Nagrody Głównej w stanie psychofizycznym pozwalającym na jazdę pojazdem.

c.            Zwycięzca Nagród II Stopnia zwolniony jest od podatku dochodowego od nagrody na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).

2.            Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.) wartość przekazanej Zwycięzcy Konkursu Nagrody Głównej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody Głównej obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do Nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagród Głównych i nagród pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagród). Zwycięzca Nagrody Głównej zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę Nagrody Głównej. Zwycięzca Nagrody Głównej wraz Nagrodą Główną otrzyma od Organizatora protokół jej przekazania. Protokół należy odesłać z czytelnym podpisem i datą w formie skanu na adres wskazany w wiadomości przesłanej przez Organizatora.

3.            Jeżeli Zwycięzca nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody, nie nabywa prawa do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.            Uczestnik ma prawo maksymalnie do jednej nagrody danego rodzaju, o której mowa w ust. 1.

5.            Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

6.            Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

 

§6 [Reklamacje i wykluczenia]

1.            Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:

a.            pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji wraz z dopiskiem: „reklamacja Super konkurs od Inter Cars”;

b.            przesłane listem poleconym na adres Organizatora lub na adres mailowy: [email protected];

c.            wysłane najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców.

2.            Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od  daty ich otrzymania.

3.            Zaznacza się, że w przypadku reklamacji dotyczącej Nagrody II Stopnia, rozpatrzonej na korzyść Uczestnika już po zakończeniu Wystawy, Organizator zaproponuje ekwiwalent nagrody o nie niższej wartości niż Nagroda II Stopnia.

4.            Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§7 [Dane osobowe]

1.            Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy będą przetwarzane zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 / WE (dalej również: „RODO”), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dostarczenia Nagród, a także w celu  przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz uiszczenia należnych podatków.

2.            Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców przetwarzanych w ramach  Konkursu, jest Inter Cars, z którym można skontaktować się korespondencyjnie bądź  pisząc na adres e-mail [email protected]

3.            Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się  korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby bądź na adres e-mail:  [email protected].

4.            Dane osobowe Uczestników, będą  przetwarzane w następujących celach:

a.            organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń konkursowych i  przyznania tytułu zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na  przeprowadzeniu Konkursu;

b.            ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6  ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

5.            Dane osobowe Zwycięzcy mogą być przetwarzane w  następujących celach:

a.            przyznawania i wysyłki Nagród - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na realizacji  przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;

b.            dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym - podstawą prawną obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) polegający na wypełnianiu przez  administratora obowiązku prawnego;

c.            informowania o wynikach i wyłonieniu Zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający  na realizacji przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;

d.            ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6  ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

6.            Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie i wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu. Brak danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

7.            Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia  Konkursu oraz przesłania Nagród, a po tym okresie do momentu przedawnienia  ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania  danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych.

8.            Organizator może powierzyć przetwarzanie danych Uczestników podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem, które świadczą usługi marketingowe, prawne, podatkowe, konsultingowe, IT i inne wspomagające realizację Konkursu lub związane bezpośrednio lub pośrednio z obsługą Konkursu.

9.            Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8 [Ważne zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe]

1.            Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji  oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.            Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie istotnie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W szczególności Organizator uprawniony będzie do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn takich jak:

a.            zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników;

b.            konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

•             decyzji sądu właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej mającej wpływ na prowadzenie Konkursu;

•             zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

3.            W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Organizatorowi w drodze korespondencji przesłanej na adres organizatora.

5.            Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

6.            W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

a.            biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych,

b.            prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

c.            prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie

7.            Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

8.            W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr 1 do Regulaminu konkursu „Super Konkurs od Inter Cars”

 

W oparciu o postanowienia §8 ust. 2 Regulaminu, Organizator postanowił zmienić Regulamin w następujący sposób:

1.            Modyfikacja § 3 ust. 2 w ten sposób, aby nadać mu następujące brzmienie:

„Czas trwania konkursu obejmuje okres od 23.01.2023 (godzina 17:00) do 2.04.2023 (godzina 23:59) i jest podzielony na następujące tury:

k.            tura I od 23.01. od godziny 17:00 do 29.01.2023;

l.             tura II od 30.01. do 5.02.2023;

m.          tura III od 6 do 12.02.2023;

n.            tura IV od 13 do 19.02.2023;

o.            tura V od 20 do 26.02.2023;

p.            tura VI od 27.02. do 5.03.2023;

q.            tura VII od 6 do 12.03.2023;

r.             tura VIII od 13 do 19.03.2023;

s.            tura IX od 20 do 26.03.2023;

t.             tura X od 27.03. do 2.04.2023 – kończąca.”

 

2.            Modyfikacja § 4 ust. 2 w ten sposób, aby nadać mu następujące brzmienie:

„Po zakończeniu X tury, spośród wszystkich zgłoszeń udziału w Konkursie, Komisja w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu tj. od dnia 2.04.2023, wyłoni 3 (trzech) zwycięzców nagrody głównej (dalej: „Zwycięzcy Nagrody Głównej). Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody Głównej na podstawie oceny pytania otwartego zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1 powyżej.”

 

3.            Modyfikacja § 5 ust. 1 lit. a w ten sposób, aby nadać mu następujące brzmienie:

„w turach opisanych w §3 ust. 2 pkt od a-i – każdorazowo 5 (pięć) podwójnych wejściówek na Wystawę Ikony Motoryzacji odbywającą się w Warszawie w terminie do 2.04.2023 (dalej: „Nagroda II Stopnia"). Wartość jednostkowa Nagrody II Stopnia to 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych). Nagrody II Stopnia mogą być realizowane w terminie i na zasadach organizacji Wystawy Ikony Motoryzacji.”

 

4.            Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

5.            Aneks wchodzi w życie z dniem 20.03.2023 r.

 

 

 

 

 

Regulaminu konkursu

„Super Konkurs od Inter Cars” obowiązujący do dnia 19.03.2023 r.

 

§1 [Organizator]

1.            Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadająca NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887 (zwana dalej „Organizatorem”).

2.            Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

§2 [Uczestnicy]

1.            Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.            Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.            Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną.

4.            Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:

a.            posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;

b.            standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.

5.            Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

6.            Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

 

§3 [Zasady Konkursu]

1.            Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu opisanym w ust. 2 poniżej na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji:

a.            odpowiedzieć na 10 (dziesięć) pytań zamkniętych, wyświetlanych losowo z puli wielu pytań, przy założeniu, że na odpowiedź na każde z nich Uczestnik ma 1 minutę, a po upływie tego czasu, system przejdzie do następnego pytania, uznając tym samym odpowiedź za błędną,

b.            odpowiedzieć na 1 (jedno) pytanie otwarte: „Możesz wybrać między 700-konnym supercarem spalinowym a 1000-konnym elektrykiem. Które auto wybierzesz?”, przy założeniu, że Uczestnik ma 5 minut na odpowiedź na pytanie otwarte,

c.            wyrazić w ramach formularza zgłoszeniowego zgodę na otrzymywanie od Inter Cars S.A. newslettera.

2.            Czas trwania konkursu obejmuje okres od 23.01.2023 (godzina 17:00) do 19.03.2023 (godzina 23:59) i jest podzielony na następujące tury:

a.            tura I od 23.01. od godziny 17:00 do 29.01.2023;

b.            tura II od 30.01. do 5.02.2023;

c.            tura III od 6 do 12.02.2023;

d.            tura IV od 13 do 19.02.2023;

e.            tura V od 20 do 26.02.2023;

f.             tura VI od 27.02. do 5.03.2023;

g.            tura VII od 6 do 12.03.2023;

h.            tura VIII od 13 do 19.03.2023 – kończąca.

3.            Za moment udzielania odpowiedzi na pytania otwarte lub zamknięte uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze strony https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia, oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może posługiwać się różnymi danymi.

5.            Po przesłaniu odpowiedzi na pytania konkursowe, Uczestnik nie może dokonywać w nich żadnych zmian. Treść odpowiedzi konkursowej nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści sugerujących lub zachęcających do działań niezgodnych z prawem.

6.            Poprzez wysłanie odpowiedzi na pytanie otwarte w sposób określony w niniejszym §3, Uczestnik oświadcza, że jej treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

7.            Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§4 [Zasady przyznawania Nagród w Konkursie]

1.            Spośród Uczestników, którzy udzielą w danej turze najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte, Komisja wyłoni 5 (pięciu) zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy Nagród II Stopnia”). W przypadku udzielenia takiej samej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie zamknięte, o przyznaniu nagrody decyduje Komisja na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte. Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody II Stopnia na podstawie oceny odpowiedzi na pytanie otwarte przyjmując jako kryterium, wiedzę merytoryczną Uczestnika, oraz kreatywność odpowiedzi.

2.            Po zakończeniu VIII tury, spośród wszystkich zgłoszeń udziału w Konkursie, Komisja w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu tj. od dnia 19.03.2023, wyłoni 3 (trzech) zwycięzców nagrody głównej (dalej: „Zwycięzcy Nagrody Głównej). Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody Głównej na podstawie oceny pytania otwartego zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1 powyżej.

3.            Zwycięzcy są informowani w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia kolejnych tur Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Jednocześnie lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

5.            Warunkiem wydania Nagrody jest posiadanie aktywnej zgody na otrzymywanie newslettera, o której mowa w §3 ust. 1 lit. c.

6.            Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja, powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”), która składa się z trzech przedstawicieli Organizatora.

 

§5 [Nagrody]

1.            Organizator przewidział następujące nagrody (dalej: „Nagrody”) w Konkursie:

a.            w turach opisanych w §3 ust. 2 pkt od a-g – każdorazowo 5 (pięć) podwójnych wejściówek na Wystawę Ikony Motoryzacji odbywającą się w Warszawie w terminie do 19.03.2023 (dalej: „Nagroda II Stopnia"). Wartość jednostkowa Nagrody II Stopnia to 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych). Nagrody II Stopnia mogą być realizowane w terminie i na zasadach organizacji Wystawy Ikony Motoryzacji.

b.            voucher na przejażdżkę supercarem o wartości jednostkowej 3075,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) (dalej: „Nagroda Główna”). Przez „supercar” Organizator rozumie jedno z aut dostępnych w ofercie Supercar Club Poland S.A. https://www.supercarclub.pl/, który jest organizatorem przejażdżki. Szczegóły dotyczące wykorzystania Nagrody Głównej będą dostarczone do Uczestnika wraz z voucherem. Realizacja vouchera będzie możliwa w uzgodnionym z organizatorem przejażdżki terminie w okresie od 1.05.2023 do 31.07.2023 na terenie Warszawy i na zasadach określonych przez organizatora. Warunkiem możliwości skorzystania z Nagrody Głównej jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B oraz przybycie na realizację Nagrody Głównej w stanie psychofizycznym pozwalającym na jazdę pojazdem.

c.            Zwycięzca Nagród II Stopnia zwolniony jest od podatku dochodowego od nagrody na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).

2.            Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.) wartość przekazanej Zwycięzcy Konkursu Nagrody Głównej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody Głównej obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do Nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagród Głównych i nagród pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagród). Zwycięzca Nagrody Głównej zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę Nagrody Głównej. Zwycięzca Nagrody Głównej wraz Nagrodą Główną otrzyma od Organizatora protokół jej przekazania. Protokół należy odesłać z czytelnym podpisem i datą w formie skanu na adres wskazany w wiadomości przesłanej przez Organizatora.

3.            Jeżeli Zwycięzca nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody, nie nabywa prawa do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.            Uczestnik ma prawo maksymalnie do jednej nagrody danego rodzaju, o której mowa w ust. 1.

5.            Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

6.            Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

 

§6 [Reklamacje i wykluczenia]

1.            Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:

a.            pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji wraz z dopiskiem: „reklamacja Super konkurs od Inter Cars”;

b.            przesłane listem poleconym na adres Organizatora lub na adres mailowy: [email protected];

c.            wysłane najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców.

2.            Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od  daty ich otrzymania.

3.            Zaznacza się, że w przypadku reklamacji dotyczącej Nagrody II Stopnia, rozpatrzonej na korzyść Uczestnika już po zakończeniu Wystawy, Organizator zaproponuje ekwiwalent nagrody o nie niższej wartości niż Nagroda II Stopnia.

4.            Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§7 [Dane osobowe]

1.            Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy będą przetwarzane zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 / WE (dalej również: „RODO”), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dostarczenia Nagród, a także w celu  przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz uiszczenia należnych podatków.

2.            Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców przetwarzanych w ramach  Konkursu, jest Inter Cars, z którym można skontaktować się korespondencyjnie bądź  pisząc na adres e-mail [email protected]

3.            Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się  korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby bądź na adres e-mail:  [email protected].

4.            Dane osobowe Uczestników, będą  przetwarzane w następujących celach:

a.            organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń konkursowych i  przyznania tytułu zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na  przeprowadzeniu Konkursu;

b.            ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6  ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

5.            Dane osobowe Zwycięzcy mogą być przetwarzane w  następujących celach:

a.            przyznawania i wysyłki Nagród - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na realizacji  przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;

b.            dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym - podstawą prawną obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) polegający na wypełnianiu przez  administratora obowiązku prawnego;

c.            informowania o wynikach i wyłonieniu Zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający  na realizacji przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;

d.            ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6  ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

6.            Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie i wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu. Brak danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

7.            Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia  Konkursu oraz przesłania Nagród, a po tym okresie do momentu przedawnienia  ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania  danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych.

8.            Organizator może powierzyć przetwarzanie danych Uczestników podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem, które świadczą usługi marketingowe, prawne, podatkowe, konsultingowe, IT i inne wspomagające realizację Konkursu lub związane bezpośrednio lub pośrednio z obsługą Konkursu.

9.            Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8 [Ważne zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe]

1.            Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji  oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.            Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie istotnie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W szczególności Organizator uprawniony będzie do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn takich jak:

a.            zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników;

b.            konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

•             decyzji sądu właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej mającej wpływ na prowadzenie Konkursu;

•             zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

3.            W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Organizatorowi w drodze korespondencji przesłanej na adres organizatora.

5.            Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

6.            W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

a.            biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych,

b.            prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

c.            prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie

7.            Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

8.            W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Tekst jednolity Regulaminu konkursu

„Super Konkurs od Inter Cars”

zmieniony Aneksem nr 1 z dnia 20 marca 2023 r.

 

§1 [Organizator]

1.            Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadająca NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887 (zwana dalej „Organizatorem”).

2.            Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

§2 [Uczestnicy]

1.            Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.            Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.            Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną.

4.            Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:

a.            posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;

b.            standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.

5.            Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

6.            Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

 

§3 [Zasady Konkursu]

1.            Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu opisanym w ust. 2 poniżej na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji:

a.            odpowiedzieć na 10 (dziesięć) pytań zamkniętych, wyświetlanych losowo z puli wielu pytań, przy założeniu, że na odpowiedź na każde z nich Uczestnik ma 1 minutę, a po upływie tego czasu, system przejdzie do następnego pytania, uznając tym samym odpowiedź za błędną,

b.            odpowiedzieć na 1 (jedno) pytanie otwarte: „Możesz wybrać między 700-konnym supercarem spalinowym a 1000-konnym elektrykiem. Które auto wybierzesz?”, przy założeniu, że Uczestnik ma 5 minut na odpowiedź na pytanie otwarte,

c.            wyrazić w ramach formularza zgłoszeniowego zgodę na otrzymywanie od Inter Cars S.A. newslettera.

2.            Czas trwania konkursu obejmuje okres od 23.01.2023 (godzina 17:00) do 2.04.2023 (godzina 23:59) i jest podzielony na następujące tury:

a.            tura I od 23.01. od godziny 17:00 do 29.01.2023;

b.            tura II od 30.01. do 5.02.2023;

c.            tura III od 6 do 12.02.2023;

d.            tura IV od 13 do 19.02.2023;

e.            tura V od 20 do 26.02.2023;

f.             tura VI od 27.02. do 5.03.2023;

g.            tura VII od 6 do 12.03.2023;

h.            tura VIII od 13 do 19.03.2023;

i.             tura IX od 20 do 26.03.2023;

j.             tura X od 27.03. do 2.04.2023 – kończąca.

3.            Za moment udzielania odpowiedzi na pytania otwarte lub zamknięte uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze strony https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia, oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może posługiwać się różnymi danymi.

5.            Po przesłaniu odpowiedzi na pytania konkursowe, Uczestnik nie może dokonywać w nich żadnych zmian. Treść odpowiedzi konkursowej nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści sugerujących lub zachęcających do działań niezgodnych z prawem.

6.            Poprzez wysłanie odpowiedzi na pytanie otwarte w sposób określony w niniejszym §3, Uczestnik oświadcza, że jej treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

7.            Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§4 [Zasady przyznawania Nagród w Konkursie]

1.            Spośród Uczestników, którzy udzielą w danej turze najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte, Komisja wyłoni 5 (pięciu) zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy Nagród II Stopnia”). W przypadku udzielenia takiej samej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie zamknięte, o przyznaniu nagrody decyduje Komisja na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte. Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody II Stopnia na podstawie oceny odpowiedzi na pytanie otwarte przyjmując jako kryterium, wiedzę merytoryczną Uczestnika, oraz kreatywność odpowiedzi.

2.            Po zakończeniu X tury, spośród wszystkich zgłoszeń udziału w Konkursie, Komisja w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu tj. od dnia 2.04.2023, wyłoni 3 (trzech) zwycięzców nagrody głównej (dalej: „Zwycięzcy Nagrody Głównej). Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody Głównej na podstawie oceny pytania otwartego zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1 powyżej.

3.            Zwycięzcy są informowani w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia kolejnych tur Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Jednocześnie lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

5.            Warunkiem wydania Nagrody jest posiadanie aktywnej zgody na otrzymywanie newslettera, o której mowa w §3 ust. 1 lit. c.

6.            Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja, powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”), która składa się z trzech przedstawicieli Organizatora.

 

§5 [Nagrody]

1.            Organizator przewidział następujące nagrody (dalej: „Nagrody”) w Konkursie:

a.            w turach opisanych w §3 ust. 2 pkt od a-i – każdorazowo 5 (pięć) podwójnych wejściówek na Wystawę Ikony Motoryzacji odbywającą się w Warszawie w terminie do 2.04.2023 (dalej: „Nagroda II Stopnia"). Wartość jednostkowa Nagrody II Stopnia to 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych). Nagrody II Stopnia mogą być realizowane w terminie i na zasadach organizacji Wystawy Ikony Motoryzacji.

b.            voucher na przejażdżkę supercarem o wartości jednostkowej 3075,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) (dalej: „Nagroda Główna”). Przez „supercar” Organizator rozumie jedno z aut dostępnych w ofercie Supercar Club Poland S.A. https://www.supercarclub.pl/, który jest organizatorem przejażdżki. Szczegóły dotyczące wykorzystania Nagrody Głównej będą dostarczone do Uczestnika wraz z voucherem. Realizacja vouchera będzie możliwa w uzgodnionym z organizatorem przejażdżki terminie w okresie od 1.05.2023 do 31.07.2023 na terenie Warszawy i na zasadach określonych przez organizatora. Warunkiem możliwości skorzystania z Nagrody Głównej jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B oraz przybycie na realizację Nagrody Głównej w stanie psychofizycznym pozwalającym na jazdę pojazdem.

c.            Zwycięzca Nagród II Stopnia zwolniony jest od podatku dochodowego od nagrody na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).

2.            Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.) wartość przekazanej Zwycięzcy Konkursu Nagrody Głównej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody Głównej obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do Nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagród Głównych i nagród pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagród). Zwycięzca Nagrody Głównej zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę Nagrody Głównej. Zwycięzca Nagrody Głównej wraz Nagrodą Główną otrzyma od Organizatora protokół jej przekazania. Protokół należy odesłać z czytelnym podpisem i datą w formie skanu na adres wskazany w wiadomości przesłanej przez Organizatora.

3.            Jeżeli Zwycięzca nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody, nie nabywa prawa do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.            Uczestnik ma prawo maksymalnie do jednej nagrody danego rodzaju, o której mowa w ust. 1.

5.            Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

6.            Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

 

§6 [Reklamacje i wykluczenia]

1.            Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:

a.            pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji wraz z dopiskiem: „reklamacja Super konkurs od Inter Cars”;

b.            przesłane listem poleconym na adres Organizatora lub na adres mailowy: [email protected];

c.            wysłane najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców.

2.            Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od  daty ich otrzymania.

3.            Zaznacza się, że w przypadku reklamacji dotyczącej Nagrody II Stopnia, rozpatrzonej na korzyść Uczestnika już po zakończeniu Wystawy, Organizator zaproponuje ekwiwalent nagrody o nie niższej wartości niż Nagroda II Stopnia.

4.            Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§7 [Dane osobowe]

1.            Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy będą przetwarzane zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 / WE (dalej również: „RODO”), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dostarczenia Nagród, a także w celu  przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz uiszczenia należnych podatków.

2.            Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców przetwarzanych w ramach  Konkursu, jest Inter Cars, z którym można skontaktować się korespondencyjnie bądź  pisząc na adres e-mail [email protected]

3.            Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się  korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby bądź na adres e-mail:  [email protected].

4.            Dane osobowe Uczestników, będą  przetwarzane w następujących celach:

a.            organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń konkursowych i  przyznania tytułu zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na  przeprowadzeniu Konkursu;

b.            ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6  ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

5.            Dane osobowe Zwycięzcy mogą być przetwarzane w  następujących celach:

a.            przyznawania i wysyłki Nagród - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na realizacji  przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;

b.            dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym - podstawą prawną obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) polegający na wypełnianiu przez  administratora obowiązku prawnego;

c.            informowania o wynikach i wyłonieniu Zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający  na realizacji przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;

d.            ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6  ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

6.            Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie i wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu. Brak danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

7.            Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia  Konkursu oraz przesłania Nagród, a po tym okresie do momentu przedawnienia  ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania  danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych.

8.            Organizator może powierzyć przetwarzanie danych Uczestników podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem, które świadczą usługi marketingowe, prawne, podatkowe, konsultingowe, IT i inne wspomagające realizację Konkursu lub związane bezpośrednio lub pośrednio z obsługą Konkursu.

9.            Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8 [Ważne zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe]

1.            Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji  oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.            Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie istotnie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W szczególności Organizator uprawniony będzie do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn takich jak:

a.            zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników;

b.            konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

•             decyzji sądu właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej mającej wpływ na prowadzenie Konkursu;

•             zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

3.            W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Organizatorowi w drodze korespondencji przesłanej na adres organizatora.

5.            Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

6.            W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

a.            biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych,

b.            prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

c.            prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie

7.            Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

8.            W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr 1 do Regulaminu konkursu „Super Konkurs od Inter Cars”

 

W oparciu o postanowienia §8 ust. 2 Regulaminu, Organizator postanowił zmienić Regulamin w następujący sposób:

1.            Modyfikacja § 3 ust. 2 w ten sposób, aby nadać mu następujące brzmienie:

„Czas trwania konkursu obejmuje okres od 23.01.2023 (godzina 17:00) do 2.04.2023 (godzina 23:59) i jest podzielony na następujące tury:

k.            tura I od 23.01. od godziny 17:00 do 29.01.2023;

l.             tura II od 30.01. do 5.02.2023;

m.          tura III od 6 do 12.02.2023;

n.            tura IV od 13 do 19.02.2023;

o.            tura V od 20 do 26.02.2023;

p.            tura VI od 27.02. do 5.03.2023;

q.            tura VII od 6 do 12.03.2023;

r.             tura VIII od 13 do 19.03.2023;

s.            tura IX od 20 do 26.03.2023;

t.             tura X od 27.03. do 2.04.2023 – kończąca.”

 

2.            Modyfikacja § 4 ust. 2 w ten sposób, aby nadać mu następujące brzmienie:

„Po zakończeniu X tury, spośród wszystkich zgłoszeń udziału w Konkursie, Komisja w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu tj. od dnia 2.04.2023, wyłoni 3 (trzech) zwycięzców nagrody głównej (dalej: „Zwycięzcy Nagrody Głównej). Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody Głównej na podstawie oceny pytania otwartego zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1 powyżej.”

 

3.            Modyfikacja § 5 ust. 1 lit. a w ten sposób, aby nadać mu następujące brzmienie:

„w turach opisanych w §3 ust. 2 pkt od a-i – każdorazowo 5 (pięć) podwójnych wejściówek na Wystawę Ikony Motoryzacji odbywającą się w Warszawie w terminie do 2.04.2023 (dalej: „Nagroda II Stopnia"). Wartość jednostkowa Nagrody II Stopnia to 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych). Nagrody II Stopnia mogą być realizowane w terminie i na zasadach organizacji Wystawy Ikony Motoryzacji.”

 

4.            Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

5.            Aneks wchodzi w życie z dniem 20.03.2023 r.

 

 

 

 

 

Regulaminu konkursu

„Super Konkurs od Inter Cars” obowiązujący do dnia 19.03.2023 r.

 

§1 [Organizator]

1.            Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadająca NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887 (zwana dalej „Organizatorem”).

2.            Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

§2 [Uczestnicy]

1.            Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.            Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.            Zapewnienie możliwości udziału w Konkursie jest świadczone drogą elektroniczną.

4.            Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie są następujące:

a.            posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;

b.            standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.

5.            Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

6.            Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

 

§3 [Zasady Konkursu]

1.            Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu opisanym w ust. 2 poniżej na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji:

a.            odpowiedzieć na 10 (dziesięć) pytań zamkniętych, wyświetlanych losowo z puli wielu pytań, przy założeniu, że na odpowiedź na każde z nich Uczestnik ma 1 minutę, a po upływie tego czasu, system przejdzie do następnego pytania, uznając tym samym odpowiedź za błędną,

b.            odpowiedzieć na 1 (jedno) pytanie otwarte: „Możesz wybrać między 700-konnym supercarem spalinowym a 1000-konnym elektrykiem. Które auto wybierzesz?”, przy założeniu, że Uczestnik ma 5 minut na odpowiedź na pytanie otwarte,

c.            wyrazić w ramach formularza zgłoszeniowego zgodę na otrzymywanie od Inter Cars S.A. newslettera.

2.            Czas trwania konkursu obejmuje okres od 23.01.2023 (godzina 17:00) do 19.03.2023 (godzina 23:59) i jest podzielony na następujące tury:

a.            tura I od 23.01. od godziny 17:00 do 29.01.2023;

b.            tura II od 30.01. do 5.02.2023;

c.            tura III od 6 do 12.02.2023;

d.            tura IV od 13 do 19.02.2023;

e.            tura V od 20 do 26.02.2023;

f.             tura VI od 27.02. do 5.03.2023;

g.            tura VII od 6 do 12.03.2023;

h.            tura VIII od 13 do 19.03.2023 – kończąca.

3.            Za moment udzielania odpowiedzi na pytania otwarte lub zamknięte uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze strony https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia, oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może posługiwać się różnymi danymi.

5.            Po przesłaniu odpowiedzi na pytania konkursowe, Uczestnik nie może dokonywać w nich żadnych zmian. Treść odpowiedzi konkursowej nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści sugerujących lub zachęcających do działań niezgodnych z prawem.

6.            Poprzez wysłanie odpowiedzi na pytanie otwarte w sposób określony w niniejszym §3, Uczestnik oświadcza, że jej treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

7.            Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§4 [Zasady przyznawania Nagród w Konkursie]

1.            Spośród Uczestników, którzy udzielą w danej turze najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte, Komisja wyłoni 5 (pięciu) zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy Nagród II Stopnia”). W przypadku udzielenia takiej samej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie zamknięte, o przyznaniu nagrody decyduje Komisja na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte. Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody II Stopnia na podstawie oceny odpowiedzi na pytanie otwarte przyjmując jako kryterium, wiedzę merytoryczną Uczestnika, oraz kreatywność odpowiedzi.

2.            Po zakończeniu VIII tury, spośród wszystkich zgłoszeń udziału w Konkursie, Komisja w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu tj. od dnia 19.03.2023, wyłoni 3 (trzech) zwycięzców nagrody głównej (dalej: „Zwycięzcy Nagrody Głównej). Komisja wyłoni Zwycięzców Nagrody Głównej na podstawie oceny pytania otwartego zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1 powyżej.

3.            Zwycięzcy są informowani w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia kolejnych tur Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Jednocześnie lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

5.            Warunkiem wydania Nagrody jest posiadanie aktywnej zgody na otrzymywanie newslettera, o której mowa w §3 ust. 1 lit. c.

6.            Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja, powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”), która składa się z trzech przedstawicieli Organizatora.

 

§5 [Nagrody]

1.            Organizator przewidział następujące nagrody (dalej: „Nagrody”) w Konkursie:

a.            w turach opisanych w §3 ust. 2 pkt od a-g – każdorazowo 5 (pięć) podwójnych wejściówek na Wystawę Ikony Motoryzacji odbywającą się w Warszawie w terminie do 19.03.2023 (dalej: „Nagroda II Stopnia"). Wartość jednostkowa Nagrody II Stopnia to 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych). Nagrody II Stopnia mogą być realizowane w terminie i na zasadach organizacji Wystawy Ikony Motoryzacji.

b.            voucher na przejażdżkę supercarem o wartości jednostkowej 3075,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) (dalej: „Nagroda Główna”). Przez „supercar” Organizator rozumie jedno z aut dostępnych w ofercie Supercar Club Poland S.A. https://www.supercarclub.pl/, który jest organizatorem przejażdżki. Szczegóły dotyczące wykorzystania Nagrody Głównej będą dostarczone do Uczestnika wraz z voucherem. Realizacja vouchera będzie możliwa w uzgodnionym z organizatorem przejażdżki terminie w okresie od 1.05.2023 do 31.07.2023 na terenie Warszawy i na zasadach określonych przez organizatora. Warunkiem możliwości skorzystania z Nagrody Głównej jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B oraz przybycie na realizację Nagrody Głównej w stanie psychofizycznym pozwalającym na jazdę pojazdem.

c.            Zwycięzca Nagród II Stopnia zwolniony jest od podatku dochodowego od nagrody na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.).

2.            Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.) wartość przekazanej Zwycięzcy Konkursu Nagrody Głównej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody Głównej obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do Nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagród Głównych i nagród pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagród). Zwycięzca Nagrody Głównej zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę Nagrody Głównej. Zwycięzca Nagrody Głównej wraz Nagrodą Główną otrzyma od Organizatora protokół jej przekazania. Protokół należy odesłać z czytelnym podpisem i datą w formie skanu na adres wskazany w wiadomości przesłanej przez Organizatora.

3.            Jeżeli Zwycięzca nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody, nie nabywa prawa do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.            Uczestnik ma prawo maksymalnie do jednej nagrody danego rodzaju, o której mowa w ust. 1.

5.            Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

6.            Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

 

§6 [Reklamacje i wykluczenia]

1.            Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być:

a.            pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji wraz z dopiskiem: „reklamacja Super konkurs od Inter Cars”;

b.            przesłane listem poleconym na adres Organizatora lub na adres mailowy: [email protected];

c.            wysłane najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzców.

2.            Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od  daty ich otrzymania.

3.            Zaznacza się, że w przypadku reklamacji dotyczącej Nagrody II Stopnia, rozpatrzonej na korzyść Uczestnika już po zakończeniu Wystawy, Organizator zaproponuje ekwiwalent nagrody o nie niższej wartości niż Nagroda II Stopnia.

4.            Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§7 [Dane osobowe]

1.            Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzcy będą przetwarzane zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 / WE (dalej również: „RODO”), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dostarczenia Nagród, a także w celu  przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz uiszczenia należnych podatków.

2.            Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców przetwarzanych w ramach  Konkursu, jest Inter Cars, z którym można skontaktować się korespondencyjnie bądź  pisząc na adres e-mail [email protected]

3.            Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się  korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby bądź na adres e-mail:  [email protected].

4.            Dane osobowe Uczestników, będą  przetwarzane w następujących celach:

a.            organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń konkursowych i  przyznania tytułu zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na  przeprowadzeniu Konkursu;

b.            ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6  ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

5.            Dane osobowe Zwycięzcy mogą być przetwarzane w  następujących celach:

a.            przyznawania i wysyłki Nagród - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający na realizacji  przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;

b.            dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym - podstawą prawną obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) polegający na wypełnianiu przez  administratora obowiązku prawnego;

c.            informowania o wynikach i wyłonieniu Zwycięzcy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) polegający  na realizacji przez administratora złożonego przyrzeczenia publicznego;

d.            ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6  ust. 1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

6.            Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie i wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu. Brak danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

7.            Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia  Konkursu oraz przesłania Nagród, a po tym okresie do momentu przedawnienia  ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania  danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych.

8.            Organizator może powierzyć przetwarzanie danych Uczestników podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem, które świadczą usługi marketingowe, prawne, podatkowe, konsultingowe, IT i inne wspomagające realizację Konkursu lub związane bezpośrednio lub pośrednio z obsługą Konkursu.

9.            Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8 [Ważne zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe]

1.            Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji  oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.            Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie istotnie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W szczególności Organizator uprawniony będzie do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn takich jak:

a.            zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników;

b.            konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

•             decyzji sądu właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej mającej wpływ na prowadzenie Konkursu;

•             zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

3.            W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie https://intercars.pl/s/ikony-motoryzacji.

4.            Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Organizatorowi w drodze korespondencji przesłanej na adres organizatora.

5.            Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

6.            W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

a.            biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych,

b.            prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

c.            prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie

7.            Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

8.            W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.