POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

INTERCARS.PL/S/PROGRAM-LOJALNOSCIOWY

 

1.         DEFINICJE

 

1.1.     Administrator - Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008734, posiadająca numer NIP: 1181452946, REGON: 014992887, kapitał zakładowy w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłacony w całości.

 

1.2.     Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

1.3.     Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

1.4.     Program Lojalnościowy - program lojalnościowy Administratora, którego zasady i warunki opisuje regulamin, dostępny pod adresem https://intercars.pl/s/program-lojalnosciowy-regulamin/

 

1.5.     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6.     Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem intercars.pl/s/program-lojalnosciowy

1.7.     Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

2.         PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

2.1.     W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

3.         CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE    I UDZIAŁ W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

3.1.     Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem niezbędnych plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 

3.1.1.  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

3.1.2.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 

3.2.     Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

3.3.     Rejestracja i uczestnictwo w Programie Lojalnościowym odbywa się za pośrednictwem Serwisu i wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu rejestracji i uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

 

3.4.     Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1.  w celu umożliwienia Użytkownikowi rejestracji i uczestnictwa w Programie Lojalnościowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.4.2.  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Programie Lojalnościowym, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy świadczonych usług i lepszego ich dostosowania do potrzeb Użytkowników, w szczególności w celu przygotowywania personalizowanych ofert;

3.4.3.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.4.4.  w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

 

3.5.     W celu kierowania treści związanych z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator tworzy profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników, w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie przesyłanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. Do profilowania Administrator wykorzystuje Dane osobowe związane z korzystaniem przez Użytkownika ze sklepu internetowego Administratora, dostępnego pod adresem https://intercars.pl/ i dokonywaniem przez Użytkownika zakupów w tymże sklepie internetowym, takie jak np. historia zamówień, ostatnio oglądane produkty, niezakupione produkty dodane do koszyka.

 

 

4.         MARKETING

 

4.1.     Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu informacji handlowych różnymi kanałami, w tym za pośrednictwem poczty e-mail (w tym, w formie newslettera) lub drogą SMS/MMS, zawierających informacje o interesujących ofertach lub treściach dotyczących produktów i usług Administratora.

4.2.     Administrator podejmuje działania, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej w przypadku odebrania stosownej zgody (dalej jako: „Zgoda marketingowa”).

4.3.     W przypadku działań, o których mowa w 4.1. Administrator odbiera od Użytkownika zgodę na przekazywanie treści marketingowych na wskazany kanał komunikacji poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa znajdującego się pod formularzem dostępnym na etapie rejestracji w Programie Lojalnościowym.

PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

4.4.     Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e–mail (w tym w formie newslettera) lub drogą MMS / SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie Zgodę marketingową, którą może wycofać w dowolnym momencie.

4.5.     Dane osobowe są przetwarzane:

4.5.1.  w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z odpowiednimi przepisami dotyczącymi komunikacji elektronicznej), polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora w związku z wyrażoną Zgodą marketingową na dany kanał komunikacji;

4.5.2.  w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 

5.         PLIKI COOKIES

 

5.1.     Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

 

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

 

5.2.     Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 

5.3.     Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 

6.         OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

6.1.     Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

6.2.     Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 

7.         UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

7.1.     Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

 

7.2.     W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa.

 

7.3.     Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

8.         ODBIORCY DANYCH

 

8.1.     W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

 

8.2.     Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

9.         PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

9.1.     Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 

9.1.1.  współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych (szczegółowe informacje znajdują się tutaj);

9.1.2.  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają one Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej (wzory umów znajdują się tutaj);

9.1.3.  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 

9.2.     Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

10.      BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

10.1.   Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

10.2.   Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

11.      DANE KONTAKTOWE

 

11.1.   Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny: Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa.

 

11.2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych poprzez e-mail [email protected].

 

 

12.      ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

12.1.   Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

12.2.   Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2023 r.