REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO INTER CARS

 

I.          DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejszy dokument określa zasady Programu Lojalnościowego Inter Cars. Organizatorem Programu jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008734, posiadająca numer NIP: 1181452946, REGON: 014992887, kapitał zakładowy w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłacony w całości („Organizator”).

2.         Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

2.1.     Akcje Promocyjne – akcje promocyjne organizowane przez Organizatora dla Uczestników Programu Lojalnościowego; szczegółowe warunki akcji promocyjnych Organizator każdorazowo określa w odrębnych regulaminach i warunkach danej Akcji Promocyjnej.

2.2.     Formularz – formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie Lojalnościowym, udostępniany w formie elektronicznej poprzez kod QR umieszczany na drukowanych ulotkach dystrybuowanych przez Organizatora na eventach oraz w filiach Inter Cars w całej Polsce lub na stronie internetowej https://consents.intercars.eu/pl/pl/klient/rejestracja-b2c/. Poprawne wypełnienie formularza umożliwia dokonanie rejestracji w Programie Lojalnościowym. Zakres danych wymaganych do podania w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędny do zapewnienia Uczestnikowi przez Organizatora możliwości korzystania ze wszystkich udogodnień dostępnych w ramach Konta Klienta.

2.3.     Konto Klienta – konto Uczestnika w systemie SAFO, umożliwiające Uczestnikowi korzystanie z korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

2.4.     Numer Klienta – niepowtarzalny ciąg cyfr i liter, nadawany przez Organizatora indywidualnie Uczestnikowi, którego podanie przez Uczestnika pozwala na uzyskanie korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym do wzięcia udziału w Akcjach Promocyjnych, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach i warunkach tych Akcji Promocyjnych. Uczestnik otrzymuje Numer Klienta automatycznie przy dołączeniu do Programu i korzysta z niego przez cały okres współpracy z Usługodawcą.

2.5.     Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, która bierze udział w Programie Lojalnościowym, w tym dokonuje zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą.

2.6.     Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna w rozumieniu art. 38a o prawach konsumenta, która bierze udział w Programie Lojalnościowym, w tym dokonuje w Sklepach zakupów w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy udział w Programie, w tym dokonywanie zakupów w Sklepach, nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.7.     Program Lojalnościowy – program lojalnościowy Organizatora, którego zasady i warunki opisuje niniejszy dokument.

2.8.     Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

2.9.     Sklepy - objęte Programem Lojalnościowym filie pod nazwą „Inter Cars”, prowadzone przez podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem oraz sklep internetowy InterCars, prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem: intercars.pl; Informacja o Sklepach objętych Programem Lojalnościowym jest dostępna pod adresem: intercars.pl/filie;

2.10.   Uczestnik – osoba fizyczna, która wypełniła Formularz, spełniła warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i przystąpiła do Programu Lojalnościowego na zasadach opisanych w pkt III. poniżej.

2.11.   Usługa – usługa świadczona przez Organizatora na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, polegająca na umożliwieniu korzystania Uczestnikom z korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

3.         Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do odwołania.

 

II.         WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1.         W ramach Usługi Organizator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Uczestników następujących usług:

1.1.     przygotowywania i przeprowadzania Akcji Promocyjnych dedykowanych dla Uczestników, na warunkach określonych w odrębnych regulaminach i warunkach tych Akcji Promocyjnych,

1.2.     przyznawania Uczestnikom zniżek wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym;

1.3.     rozpatrywania procesów reklamacyjnych, zgodnie z pkt VI. poniżej,

1.4.     utworzenia i utrzymywania Konta Klienta;

1.5.     prowadzenia komunikacji marketingowej z Uczestnikiem, która jest integralną częścią Programu Lojalnościowego, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS;

1.6.     generowanie ofert dopasowanych do Uczestnika.

2.         Świadczenie usługi uczestnictwa w Programie Lojalnościowym może obejmować także inne usługi dostępne obecnie lub w przyszłości dla Uczestników, na zasadach opisanych w odrębnych regulaminach lub w warunkach odrębnej Akcji Promocyjnej Organizatora.

3.         Z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, Organizator nie pobiera od Uczestników żadnych opłat.

4.         Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

5.         Program Lojalnościowy jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie w Sklepach. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia listy Sklepów objętych Programem Lojalnościowym.

 

III.        WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I REJESTRACJA

1.         Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełniła łącznie poniższe warunki:

1.1.     ukończyła 18-sty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.2.     prawidłowo wypełniła Formularz;

1.3.     zapoznała się z Regulaminem i złożyła oświadczenie o akceptacji postanowień tego Regulaminu,

1.4.     dokonała rejestracji w Programie Lojalnościowym w sposób opisany w pkt. 3 poniżej.

2.         Rejestracja w Programie Lojalnościowym jest niezbędna do uzyskania statusu Uczestnika w tym programie. Bez dokonania rejestracji, nie jest możliwe korzystanie z usług, o których mowa w pkt II.1. i II.2. powyżej.

3.         Organizator nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo.

4.         W momencie rejestracji Uczestnikowi zostaje nadany indywidualny Numer Klienta, który jest identyfikatorem Uczestnika w Programie Lojalnościowym. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoimi identyfikatorem.

5.         Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto Klienta i identyfikować się wyłącznie jednym Numerem Klienta. 

6.         Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania swoich danych w Programie Lojalnościowym. Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w przypadku zaprzestania korzystania z usług dostępnych w Programie Lojalnościowym za pośrednictwem podanych danych.

7.         Uczestnik jest świadom ryzyka związanego z nieuaktualnieniem podanych przez siebie danych. W szczególności, Uczestnik jest świadom ryzyka związanego z brakiem możliwości uzyskania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, brakiem możliwości korzystania z Konta Klienta, a także brakiem możliwości korzystania z Akcji Promocyjnych przeznaczonych dla Uczestników.

8.         Organizator informuje, że udostępnienie osobom trzecim Numeru Klienta do korzystania może skutkować nieuprawnionym wykorzystaniem danych Uczestnika w ramach Programu Lojalnościowego. W przypadku udostępnienia osobom trzecim Numeru Klienta do korzystania na warunkach opisanych w zdaniu poprzednim, Organizator uzna wszelkie czynności wykonane przez te osoby trzecie za czynności Uczestnika, chyba że okoliczności konkretnej czynności wykonanej z wykorzystaniem Numeru Klienta, będą wskazywały na nieuprawnione posługiwanie się danymi przez osobę trzecią.

 

IV.        ZNIŻKI ORAZ AKCJE PROMOCYJNE

1.         Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym umożliwia korzystanie z dedykowanych zniżek na wybrane produkty, każdorazowo wskazane przez Organizatora.

2.         W celu skorzystania ze zniżki w Sklepach, Uczestnik zobowiązany jest, przed dokonaniem zapłaty za zakupy, podać swój Numer Klienta albo inne dane identyfikujące, pozwalające pracownikowi Sklepu zidentyfikować Uczestnika.

3.         Rabaty i promocje dostępne dla osób niebędących Uczestnikami nie są oznaczone w Sklepach jako dostępne jedynie dla Uczestników. Skorzystanie z takich rabatów lub promocji bezpośrednio w Sklepie nie wymaga dokonania identyfikacji Uczestnika.

4.         Zapas produktów objętych zniżką lub Akcjami Promocyjnymi, które są towarami/usługami z asortymentu Sklepów, może w poszczególnych Sklepach okresowo ulec wyczerpaniu. W razie braku dostępności produktów w danym Sklepie, skorzystanie ze zniżki lub z Akcji Promocyjnej w tym Sklepie nie jest możliwe, a Uczestnik w celu skorzystania z nich powinien udać się do innego Sklepu. Informacji o dostępności albo braku dostępności produktów objętych promocjami udziela personel danego Sklepu.

5.         Uczestnik może korzystać ze zniżek wyłącznie w przypadku samodzielnego dokonywania zakupów w Sklepie. Uczestnik może skorzystać ze zniżki wyłącznie w przypadku zakupów dokonywanych przez Uczestnika w czasie jego udziału w Programie Lojalnościowym.

6.         W przypadku dokonania przez Uczestnika w Sklepach zwrotu produktu nabytego z wykorzystaniem zniżki, Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot rzeczywiście uiszczonej ceny za taki produkt, tj. ceny regularnej pomniejszonej o korzyść wynikającą ze skorzystania ze zniżki.

7.         Organizator ani Sklepy nie wymieniają zniżek lub innych korzyści przyznawanych w ramach Programu Lojalnościowego na równowartość pieniężną bądź na innego rodzaju korzyści.

8.         Uczestnik nie może przenieść przypisanej do niego zniżki ani prawa do jej wykorzystania w Sklepach na innego Uczestnika lub osobę trzecią.

 

V.         PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

1.         Z ważnego powodu, jakim jest uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne skorzystanie ze zniżek, Akcji Promocyjnych bądź innych korzyści w Programie Lojalnościowym lub w przypadku ustalenia, że Uczestnik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie co do spełniania warunków umożliwiających rejestrację (w szczególności nie ma ukończonego 18-go roku życia lub podał błędne dane podczas rejestracji), Organizator może trwale zablokować Numer Klienta i Konto tego Uczestnika.

2.         W przypadku trwałego zablokowania Numeru oraz Konta Uczestnika przez Organizatora, Organizator zawiadamia Uczestnika o tym fakcie i przyczynie blokady za pośrednictwem powiadomienia w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS skierowanej odpowiednio na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Uczestnika w ramach Konta Klienta.

3.         Podczas blokady Numeru oraz Konta Uczestnik nie może korzystać z korzyści dostępnych w ramach Programu Lojalnościowego, w tym ze zniżek lub Akcji Promocyjnych dostępnych dla Uczestników.

4.         Aby odblokować Numer oraz Konto, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia do Organizatora wniosku o zdjęcie blokady. W przypadku ustalenia przez Organizatora, że blokada Numeru oraz Konta powstała wskutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może nie uwzględnić wniosku Uczestnika o ich odblokowanie. O przyczynie nieuwzględnienia wniosku Organizator poinformuje Uczestnika tym samym kanałem informacji, którym otrzymał od Uczestnika wniosek, nie później niż w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

5.         W przypadku niezgłoszenia przez Uczestnika wniosku o odblokowanie Numeru i Konta w terminie 1 (jednego) roku od daty dokonania blokady, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu Lojalnościowego na zasadach opisanych w pkt VII.4.1. (wykluczenie z Programu Lojalnościowego z zachowaniem terminu wypowiedzenia).

 

VI.        REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.         Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym, w tym z korzystaniem ze zniżek lub Akcji Promocyjnych, mogą być zgłaszane do Organizatora w dowolny sposób, w tym – stosownie do wyboru Uczestnika:

1.1.     pisemnie – listem przesłanym na adres Organizatora podany w pkt I.1. Regulaminu,

1.2.     telefonicznie, pod numerem 22 511 30 30 lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];

2.         Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:

2.1.     Numer Klienta lub inne dane identyfikujące Uczestnika składającego reklamację (jeśli dotyczy);

2.2.     adres Sklepu którego dotyczy reklamacja (o ile reklamacja dotyczy konkretnego Sklepu),

2.3.     data zakupu w Sklepie, którego dotyczy reklamacja (o ile reklamacja dotyczy konkretnego zakupu w Sklepie),

2.4.     adres korespondencyjny lub adres e-mail lub numer telefonu osoby składającej reklamację,

2.5.     opis przyczyny reklamacji.

3.         Organizator może żądać od Uczestnika udzielenia dodatkowych informacji, jeżeli wymaga tego rozpoznanie reklamacji (np. numer paragonu w przypadku reklamacji dotyczącej zakupu w Sklepie).

4.         Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

5.         Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym powyżej, Organizator udzieli Uczestnikowi lub osobie niebędącej Uczestnikiem odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana tym samym kanałem informacji, którym reklamacja została do Organizatora skierowana, chyba że osoba składająca reklamację wskazała inny sposób przekazania odpowiedzi na reklamację. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Organizatorowi odpowiedzi, pozostanie do odbioru w siedzibie Organizatora.

6.         W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej, Uczestnik lub inna osoba składająca reklamację, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika lub inną osobę składającą reklamację z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.         Reklamacje dotyczące wad towarów nabytych w Sklepie powinny być kierowane do podmiotu prowadzącego ten Sklep np. poprzez złożenie reklamacji w Sklepie.

8.         Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

9.         Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów).

 

VII.       ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1.         Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym (zrezygnować z Usługi) w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny.

2.         W tym celu, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail [email protected] lub kierując do Organizatora list na dane siedziby Organizatora podane w pkt I.1. powyżej.

3.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej rezygnację z udziału w Programie Lojalnościowym.

4.         Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Po tym czasie Numer Klienta i Konto Klienta zostają zdezaktywowane.

5.         Jeżeli Uczestnik, który został zawiadomiony przez Organizatora o dezaktywacji Uczestnikowi Usługi i wykluczeniu go z Programu Lojalnościowego, ponieważ nie dokonał żadnej aktywności w ramach Programu Lojalnościowego przez okres ponad 1 (jednego) roku, jest nadal zainteresowany udziałem w tym programie, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora tym samym kanałem informacji, za pośrednictwem którego otrzymał informację o dezaktywacji i wykluczeniu z Programu Lojalnościowego, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania tej informacji. Organizator potwierdza otrzymanie takiego oświadczenia w terminie 14 dni od jego otrzymania. Potwierdzenie Organizatora oznacza, że Uczestnik w dalszym ciągu może korzystać z korzyści Programu Lojalnościowego, a dezaktywacja i wykluczenie nie wywołały skutków.

6.         Jeżeli Uczestnik, który rezygnuje z udziału w Programie Lojalnościowym, bądź któremu Organizator dezaktywował Usługę i wykluczył go z Programu Lojalnościowego na podstawie pkt VII.4. powyżej, zażąda, aby jego Numer i Konto Uczestnika zostały zdezaktywowane natychmiast, tj. bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. VII.5. powyżej, Organizator dezaktywuje Numer i Konto tego Uczestnika niezwłocznie, ale nie później niż do upływu terminu wypowiedzenia.

7.         Organizator może ze skutkiem natychmiastowym dezaktywować Uczestnikowi Usługę i wykluczyć go z Programu Lojalnościowego, jeżeli ten Uczestnik:

7.1.     w sposób powtarzający się, pomimo wcześniejszego upomnienia i blokady przez Organizatora Numeru i Konta Klienta, o której mowa w pkt V. powyżej lub w sposób rażący narusza Regulamin, co w szczególności dotyczy wpływania przez Uczestnika w nieuczciwy sposób na przebieg Programu Lojalnościowego lub ingerowania przez Uczestnika w bezprawny sposób w mechanizm Programu Lojalnościowego w celu uzyskania nienależnych korzyści, w tym korzystania ze zniżek i Akcji Promocyjnych;

7.2.     złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków umożliwiających rejestrację w Programie Lojalnościowym, a w szczególności nie ma ukończonego 18-go roku życia bądź podał nieprawdziwe dane na etapie rejestracji.

8.         O dezaktywacji Uczestnikowi Usługi i wykluczeniu go z Programu Lojalnościowego na podstawie pkt VII.7. powyżej, Uczestnik zostaje powiadomiony przez Organizatora na adres e-mail lub numer telefonu podany w ramach Konta Klienta, ze wskazaniem przyczyny wykluczenia.

 

 

VIII.      ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.         Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie Lojalnościowym, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy, tj. od chwili rejestracji w Programie Lojalnościowym.

2.         Odstąpienie od umowy o uczestnictwo w Programie Lojalnościowym przebiega na następujących zasadach:

2.1.     aby skorzystać z prawa odstąpienia, Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą powinien poinformować Organizatora o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną na adres siedziby Organizatora);

2.2.     w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w pkt VIII.1. powyżej;

2.3.     w przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą;

2.4.     prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

IX.        DANE OSOBOWE

1.         Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora, którym jest Organizator.

2.         Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Usługi, dostarczania informacji o aktualnych ofertach i promocjach, obsługi i rozpatrywania reklamacji oraz obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Dane osobowe Uczestników będą podlegały profilowaniu w celu przygotowania i dostarczenia zniżek oraz Akcji Promocyjnych dostosowanych do potrzeb Uczestników.

3.         Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności pod adresem intercars.pl/s/program-lojalnosciowy-polityka-prywatnosci.

 

X.         UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.         Kształtowanie, rozwijanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usług dostępnych w ramach Programu Lojalnościowego jest wyłącznym uprawnieniem Organizatora. Na zasadach opisanych w pkt XI.2. – XI.3. poniżej, Organizator jest uprawniony w szczególności do czasowego ograniczenia i usunięcia poszczególnych usług dostępnych w ramach Programu Lojalnościowego. W szczególności, na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim oraz w pkt X.2. – X.3. poniżej, Organizator jest uprawniony do czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych zniżek i Akcji Promocyjnych, w sytuacji, gdy skorzystanie z nich wymaga posiadania statusu Uczestnika.

2.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1.     problemy z korzystaniem z poszczególnych usług oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego, w szczególności zniżek i Akcji Promocyjnych, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a niezależnych od Organizatora,

2.2.     przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych usług oferowanych w ramach Programu Lojalnościowego, w szczególności zniżek i Akcji Promocyjnych, z przyczyn stanowiących siłę wyższą,

2.3.     szkody spowodowane przez jakiegokolwiek Uczestnika w wyniku naruszenia przez niego praw osób trzecich;

2.4.     szkody poniesione przez Uczestnika w związku z trwałym zablokowaniem Numeru i Konta Uczestnika lub wykluczeniem z Programu Lojalnościowego w związku z naruszeniem przez tego Uczestnika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.         Organizator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia możliwości korzystania z usług dostępnych w Programie Lojalnościowym w celu przeprowadzenia usprawnień, napraw lub modernizacji związanych z funkcjonowaniem tego programu, przy czym Organizator zobowiązuje się do minimalizacji czasu, w którym nastąpi częściowe lub całkowite wyłączenie możliwości korzystania z usług dostępnych w ramach Programu Lojalnościowego. W przypadku całkowitego wyłączenia możliwości korzystania z usług w ramach Programu Lojalnościowego, Organizator powiadomi o tym Uczestników za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail skierowanej odpowiednio na numer telefonu lub adres e-mail Uczestnika wskazany w ramach Konta Klienta. Organizator może także umieścić stosowny komunikat bezpośrednio w Sklepach.

 

XI.        ZAKOŃCZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.         Organizator może zakończyć Program Lojalnościowy w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:

1.1.     zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Programu Lojalnościowego i skutkująca koniecznością jego zakończenia;

1.2.     ekonomiczna nieopłacalność funkcjonowania Programu Lojalnościowego,

1.3.     wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącego Programu Lojalnościowego i skutkujących koniecznością jego zakończenia,

1.4.     wprowadzenie w miejsce Programu Lojalnościowego innych form działalności promocyjno- marketingowej dotyczącej Organizatora.

2.         O zakończeniu Programu Lojalnościowego Organizator powiadomi Uczestników poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość SMS wysłane odpowiednio na adres e-mail lub numer telefonu podane w ramach Konta Uczestnika, a także poprzez umieszczenie stosownej informacji w Sklepach, wraz ze wskazaniem daty zakończenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego, przy czym termin ten nie może wypadać wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni od daty powiadomienia o zakończeniu Programu Lojalnościowego.

3.         Po upływie terminu, o którym mowa w pkt XI.2. powyżej, Program Lojalnościowy zostaje zakończony, zaś Numery oraz Konta Uczestnika zdezaktywowane.

 

XII.       ZMIANY REGULAMINU

1.         Organizator uprawniony jest do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

1.1.     konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych,

1.2.     zmiany zakresu usług świadczonych przez Organizatora w ramach Usługi,

1.3.     zmiany założeń lub warunków udziału w Programie Lojalnościowym,

1.4.     zmian w zakresie odpłatności uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,

1.5.     zmiany zakresu lub charakteru działalności Organizatora,

1.6.     zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom,

1.7.     konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych z wykonywaniem Usługi przez Organizatora, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Uczestników,

1.8.     konieczności skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

1.9.     pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, zmiany lub odpadnięcia (zniwelowania) takich ryzyk lub zagrożeń,

1.10.   zmiany danych Organizatora, w tym firmy, adresu siedziby, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów URL (odnośników/hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie.

2.         W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator poinformuje o tym Uczestników, udostępniając z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail skierowanej odpowiednio na numer telefonu lub adres e-mail Uczestnika wskazany w ramach Konta Uczestnika. Organizator udostępni także ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu pod adresem: intercars.pl/program-lojalnosciowy-regulamin oraz w Sklepach.

3.         Organizator z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni prześle Uczestnikom stosowne powiadomienie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS), wskazujące datę wejścia zmiany Regulaminu w życie.

4.         Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, jeżeli zrezygnuje on z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym na zasadach opisanych w pkt VII.1. powyżej w miesiącu, w którym został on zawiadomiony o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną (tj. e-mailem lub SMS-em).

 

XIII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         W ramach udziału w Programie Lojalnościowym zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

2.         Szczegółowe informacje o Programie Lojalnościowym i warunkach uczestnictwa są dostępne:

2.1.     w Serwisie Organizatora pod adresem: intercars.pl/program-lojalnosciowy;

2.2.     w siedzibie Organizatora, a także w Sklepach.

3.         Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej (w tym również do pobrania w formacie PDF) pod adresem: […] oraz w wersji tradycyjnej bezpośrednio w Sklepach.

4.         W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.

 

Załączniki:

1.         Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Powsińska 64

02-903 Warszawa

adres e-mail: [email protected]

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o uczestnictwo w Programie Lojalnościowym: ……………………………………………..……………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko: …………………….…………………………………………………….……………………………………………………

 

Adres e-mail lub numer telefonu przypisany do Konta Uczestnika:

………………………………………..………………………………………………………………………………………

 

Numer Uczestnika:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……..……………………………………………………………………………

 

Data: ………………………………….…………………………………………………………………………………………….

 

Pouczenie

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o udział w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zakończenia rejestracji w Programie Lojalnościowym).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia powinni Państwo poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną do Organizatora). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego wyżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.